agevp60.com

Logo AGEVP 60 ans

Nhân Bản

Nhân Bản, những bước đầu

Ngay sau tháng 4/1975, vài đứa chúng tôi lui về căn chung cư ở số 5 đường Albert Camus vùng Nam Paris dựa vào nhau mà sống. Có Giáp, Lưu, Liêu, Mimi, Bá, Hải và tôi [1]. Dường như thế giới của chúng tôi đã sụp đổ, cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Tuy không hoàn toàn ý thức, chúng tôi cố giữ cho nhau một đốm lửa. Trong lúc hoàn cảnh đất nước tan hoang []

2011 – 2023

Đặc san Xuân

2021

Không phát hành
vì dịch Covid

Tem_NBX_2024

Xuân Giáp Thìn 2024 (sẽ đăng tại đây trong tương lai)