agevp60.com

Logo AGEVP 60 ans

Liên lạc với chúng tôi

contactsite@agevp60.com

Liên lạc với Nhóm Điều Hành trang agevp60.com :

  • thông báo những vấn đề liên quan đến việc đọc các trang
  • đề nghi sửa đổi về cách trình bày
  • một cách tổng quát, mọi vấn đề không liên quan đến Ban Biên Tập của agevp60.com

bbt@agevp60.com

Liên lạc với Ban Biên Tập của trang agevp60.com để :

  • đề nghị chuyển cho chúng tôi tư liệu  : bài viết, hình ảnh, phim video, âm thanh,…
  • cung cấp thông tin bổ túc hay gửi bình luận liên quan đến các bài đã đăng
  • thông báo các điểm sai hay không rõ trong các bài đã đăng

contact@agevp.com

Liên lạc với Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris hay với ban điều hành trang AGEVP.com