agevp60.com

Logo AGEVP 60 ans

Du Ca 3

0:00 / 0:00
Qui aime encore mon peuple (Còn ai thương dân tôi) - Thanh Trúc
Demain je te ramènerai (Ngày mai ta sẽ) - Nguyễn Xuân Sơn
Reste la foi (Niềm tin còn lại) - Mimi
Je me vois rentrer (Tôi thấy tôi về) - Phan Văn Hưng
Ceux qui restent (Những người còn lại) - Tú Anh
Mon nom est Trường Xuân (Trường Xuân vượt tuyến) - Thanh Trúc
Demain viendra (Sẽ có môt ngày mai) - Nguyễn Xuân Sơn
Mon frère (Anh tôi) - Tào Văn Anh
Demain si tu rentres (Mai anh có về) - Mimi
Vous qui retournez au Vietnam (Ai về xứ Việt) - Phan Văn Hưng
Courte chanson pour le Vietnam (Đoản khúc cho Việt Nam) - Thanh Trúc
Le tract (Giấy truyền đơn) - Tú Anh
Retour auprès de mère (Sẽ về với mẹ) - Phan Văn Hưng
Au cœur de la patrie (Trong lòng quê hương) - Groupe Du Ca