agevp60.com

Logo AGEVP 60 ans

Du Ca 3

0:00 / 0:00
Còn ai thương dân tôi - Thanh Trúc
Ngày mai ta sẽ - Xuân Sơn
Niềm tin còn lại - Mimi
Tôi thấy tôi về - Phan Văn Hưng
Những người còn lại - Tú Anh
Trường Xuân vượt tuyến - Thanh Trúc
Sẽ có một ngày mai - Xuân Sơn
Anh tôi - Tào Văn Anh
Mai anh có về - Mimi
Ai về xứ Việt - Phan Văn Hưng
Đọc thêm : Ai về xứ Việt
Đoản khúc cho Việt Nam - Thanh Trúc
Giấy truyền đơn - Tú Anh
Sẽ về với mẹ - Phan Văn Hưng
Trong lòng quê hương - Nhóm Du Ca THSV

Mời nghe thêm