agevp60.com

Logo AGEVP 60 ans

Du Ca 1

0:00 / 0:00
Notre jeunesse (Tuổi trẻ chúng tôi) - Phan Văn Hưng
Prière (Nguyện cầu) - Phan Văn Hưng
Le champ de la paix (Cánh đồng hòa bình) - Bảo Vân
Le jour de joie est arrrivé (Ngày vui đã tới) - Chorale
Nous nous sommes levés (Chúng ta đã đứng dậy) - Chorale
L'homme de Vĩnh Bình (Người anh Vĩnh Bình) - Thanh Trúc
Notre route (Đường ta đi) - Phan Văn Hưng
Lève et marche (Dậy mà đi) - Chorale
Pour mes compatriotes (Cho đồng bào tôi) - Chorale
Depuis de lointaines années (Từ bao nhiêu năm xa xôi) - Phan Văn Hưng, Bảo Vân
J'irai visiter (Tôi sẽ đi thăm) - Phan Văn Hưng, Bảo Vân
Romance d'un amnésique (Tình ca người mất trí) - Phan Văn Hưng, Bảo Vân
Paroles d'adieu (Lời người ra đi) - Thanh Trúc
Chanson d'amour (Tình ca) - Thanh Trúc